X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„OCHRONA I REKULTYWACJA JEZIOR”

Grudziądz 7-9 czerwca 2017 r.

PROGRAM

07.06.2017 środa

10:00 Powitanie gości i otwarcie Konferencji E. Jutrowska – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
10:20-11:20 I Sesja referatowa „Poprawa stanu środowiska Jeziora Rudnickiego Wlk. sposobem na zwiększenie atrakcyjności turystycznej”
Rekultywacja Jeziora Rudnickiego Wielkiego – podsumowanie działań naprawczych D. Strzelecki – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Zagospodarowanie turystyczne terenów przy Jeziorze Rudnickim Wielkim M. Sikora – Wiceprezydent Miasta Grudziądza
Rekultywacja zbiorników wodnych – historia, blaski i cienie R. Wiśniewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
11:20-11:40 Przerwa  
11:40-13:35 II Sesja referatowa  
Dekada wdrażania RDW w Polsce: osiągnięcia i nadal nierozwiązane problemy w zakresie oceny stanu ekologicznego wód H. Soszka, A. Kolada – Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Czy można ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do jezior? Innowacyjne rozwiązania w ochronie wód J. Dunalska, G. Wiśniewski, J. Sieńska,
D.
SzymańskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, A. Ławniczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
A. Napiórkowska-Krzebietke, E. Bogacka-Kapusta – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Podstawy technologii CYANOXIDE do eliminacji sinic w zakwitach fitoplanktonu W. Siuda, T. Kaliński, R. J. Chróst – Uniwersytet Warszawski
Zastosowania probiotechnologii w rekultywacji wód – od teorii do praktyki T. Heese, K. Pikuła, M. Szelągowska,
A. Jastrzębska, K.
Lewicka-Rataj,
M. Lampart-Kałużniacka
– Politechnika Koszalińska
25 lat badań jezior Polski w programie Państwowego Monitoringu Środowiska: zmiany jakości wód w ujęciu syntetycznym H. Soszka, A. Kolada, A. Pasztelaniec – Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
13:20-13:35 Przerwa
13:35-15:20 III Sesja referatowa  
Różnice w wartościach wskaźników biotycznych małych zbiorników zaporowych i piętrzeń bobrowych R. Czerniawski, Ł. Sługocki, M. Kowalska-Góralska, T. Krepski – Uniwersytet Szczeciński
Program rekultywacji Jeziora Paprocany i działań naprawczych w jego zlewni jako przykład kompleksowego podejścia do problemu jakości wody w małych akwenach A. Woźnica, B. Łozowski, R. Ulańczyk,
D. Absalon, A. Siudy, P. Migula, Ł. Pszczeliński,
– Uniwersytet Śląski w Katowicach, W. Jarosz – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Plan zintegrowanych działań ochronnych celem rewitalizacji jezior przymorskich na przykładzie Jamna i Bukowa T. Heese , K. Pikuła, M. Szelągowska,
K. Lewicka-Rataj,  M. Lampart-Kałużniacka
– Politechnika Koszalińska
Sorbenty stosowane w ograniczaniu mobilności związków fosforu w układzie osad-woda H. Siwek, M. Włodarczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Odzyskiwanie fosforu z osadów dennych jeziora Zdworskiego D. Strzelecki – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
R. Wiśniewski –
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prezentacja
promocyjna
Poprawa stanu wód i przywracanie równowagi ekologicznej za pomocą Rezonatora Wodnego EOS2000 A. Lipka – WCI Technologie Sp. z o.o.
15:20-16:10 Przerwa obiadowa
16:10-17:15 IV Sesja referatowa  
Reakcja ekosystemu Jeziora Swarzędzkiego na zabiegi rekultywacyjne w latach 2011-2016 K. Kowalczewska-Madura, R. Gołdyn,
J. Rosińska, A. Kozak, R. Dondajewska,
B. Sławińska
– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, S. Podsiadłowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rekultywacja jeziora Siekiera Ł. Bryl – PROTE Sp. z o.o. Poznań,
R. Wiśniewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Program rekultywacji Jeziora Raczyńskiego (centralna Wielkopolska) w świetle obciążenia jego wód ładunkami azotu i fosforu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen,
R. Dondajewska, K. Kowalczewska-Madura,
A. Kozak
– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wpływ presji hydromorfologicznych oraz struktury użytkowania terenu zlewni na stan ekologiczny wybranych jezior w Polsce S. Kutyła – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, A. Ławniczak  – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
17:15-18:15 Dyskusja
20:00 Kolacja, spotkanie towarzyskie
   

08.06.2017 czwartek

8:3017.30 Sesja terenowa
Zabiegi rekultywacyjne na Jeziorze Rudnickim Wielkim  Spółka Wodna Dolny Rów Hermana
Unikalność limnologiczna jeziora Jasne M. Pawlik – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu
Wieloletnie zmiany roślinności Jeziora Kortowskiego w Olsztynie H. Ciecierska, J. Dunalska, J. Ruszczyńska,
G. Wiśniewski –
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Koncepcja działań ochronnych i rekultywacyjnych jeziora Bytyń Wielki A. Ławniczak  – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
12:00-13:00 Jezioro Jasne
13:20-14:20 Obiad, Jezioro Jeziorak
16:00-17:30 Grudziądz – zwiedzanie Góry Zamkowej i Wieży Klimek oraz historycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków
Ok. 17:30 Powrót do hotelu
20.00 Kolacja

 

09.06.2016 piątek

9:00-10:20 V Sesja referatowa  
Możliwości odtwarzania zasobów wodnych naturalnych zbiorników na obszarach zurbanizowanych M. Wasilewicz, D. Górski,
A. Bańkowska,
– SGGW Warszawa,
A. Mikulski
– Uniwersytet Warszawski,
A. Pełechata – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych Jeziora Wilanowskiego M. Wojtkowska – Politechnika Warszawska
Wpływ jasności nocnego nieba na parametry fizyczne wody Zbiornika Dobczyckiego T. Ściężor – Politechnika Krakowska
Wykorzystanie właściwości optycznych rozpuszczonej materii organicznej

do oceny skutków rekultywacji

K. Parszuto, R. Głażewski, M. Łopata,
J. Grochowska, R. Augustyniak, G. Wiśniew-ski, R. Tandyrak, Ł. Sikorski, M. Woronko,
S. Powroźnik
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Innowacyjne metody aeracji wód naturalnych A. Kowalczyk – RABE-StartUp Sp. z o.o.
10.25-11.00 Przerwa kawowa, sesja posterowa
Stan Zbiornika Średniego w Turawie jako wynik jego rekultywacji A. Kozak, R. Dondajewska, R. Gołdyn,
K. Kowalczewska-Madura
– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przegląd metod i sposobów wyznaczania obszarów ochronnych dla zbiorników wodnych I. Godyń, A. Grela, A. Jarząbek –  Politechnika Krakowska
Warunki środowiskowe w Jeziorze Długim w Olsztynie po 13 latach od zakończenia procesu rekultywacji J. Grochowska, M. Łopata, R. Augustyniak,
K. Parszuto, R. Tandyrak –
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyniki monitoringu hydrologicznego wybranych jezior Drawieńskkiego Parku Narodowego w latach 2013-2016 A. Staszak-Piekarska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
11:00-12:30 VI Sesja referatowa  
Eliminacja zakwitu sinic w Jeziorze Magistrackim (Mrągowo) w technologii CYANOXIDE R. J. Chróst – Uniwersytet Warszawski,
A. Budzyńska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lokalna oczyszczalnia ścieków jako źródło związków biogennych dla wód rzeki Obry R. Dondajewska, M. Fabiś, M. Pietrzak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przestrzenna zmienność jakości wód głębokiego rynnowego jeziora w aspekcie zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń R. Dondajewska, R. Gołdyn,
K. Kowalczewska-Madura, A. Kozak,
P. Domek –
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwarunkowania ochrony i rekultywacji jeziora usytuowanego w przestrzeni miejskiej na przykładzie zbiornika Rakowo Duże w Złocieńcu M. Łopata, R. Augustyniak, J. Grochowska,
K. Parszuto –
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  R. Czerniawski,
Ł. Sługocki, I. Goździk, T. Krepski,
A. Kompowska –
Uniwersytet Szczeciński,
M. Kowalska-Góralska –
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dylematy ochrony i rekultywacji naturalnych zbiorników miejskich na przykładzie Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie A. Mikulski – Uniwersytet Warszawski,
A. Bańkowska, M. Wasilewicz, D. Górski –
SGGW Warszawa, A. Pełechata – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
12:15-13:15 Dyskusja, zakończenie konferencji

 

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]