XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„OCHRONA I REKULTYWACJA WÓD”

Grudziądz 14-16 czerwca 2023 r.

PROGRAM

14.06.2023 środa

10:00

Powitanie gości i otwarcie Konferencji

 

10:10-11:05

I Sesja referatowa

 

 

Reakcja ekosystemów wodnych na suszę i nowe zagrożenia cywilizacyjne a cykle adaptacyjne

R. Wiśniewski Profesor emeritus Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

T. Heese Politechnika Koszalińska

 

Rekultywować czy nie – aktualny stan jeziora Rudnickie Wielkie

K. Obolewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

11:05-11:20

Przerwa

 

11:20-12:40

II Sesja referatowa

 

 

Metody zrównoważonej rekultywacji jezior

R. Gołdyn – Profesor emeritus Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rozwiązania bliskie przyrodzie jako narzędzia dla ochrony i rekultywacji wód

K. Izydorczyk, K. Krauze, M. Puzdrowska, W. Frątczak – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź

 

Nowe rozwiązania w projektowaniu zabiegów ochronno-rekultywacyjnych jezior przepływowych

J. Dunalska – Uniwersytet Gdański

 

Dobry stan wód do 2027 roku, a jeśli nie, to co dalej?

A. Kolada – Instytut Ochrony Środowiska – państwowy Instytut Badawczy

12:40-13:00

Przerwa

 

13:00-14.20

III Sesja referatowa

 

 

Usuwać trwale czy blokować? – dylematy ekologiczno-ekonomiczne z fosforem w tle

M. Łopata – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Zmiany stanu troficznego wybranych jezior poddanych działaniom rekultywacyjnym

H. Siwek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

 

Co dalej z Jeziorem Kierskim? Skuteczność długoletnich działań rekultywacyjnych Jeziora Kierskiego w kontekście zwiększonej antropopresji

A. Ławniczak-Malińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Możliwości eksploatacyjne zastawkowego aeratora wody

R. Konieczny – Akademia im. Jakuba  Paradyża, Gorzów Wielkopolski

 

Jak dokonać oceny części wód, dla których brak danych monitoringowych?

A. Martyszunis, K. Przeździecki, M. Loga – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14.20-14:40

Dyskusja

 

14:40-15:40

Przerwa obiadowa

 

15:40-17:00

IV Sesja referatowa

 

 

Stan czystowodny jako rezultat rekultywacji? – doświadczenia z badań Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu

R. Dondajewska-Pielka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Efekty wieloletniego stosowania tzw. zrównoważonej rekultywacji w wodach płytkiego, hypetroficznego jeziora w Wielkopolsce

K. Kowalczewska-Madura, R. Gołdyn,
R. Dondajewska-Pielka, A. Kozak,
A. Budzyńska, S. Podsiadłowski
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych jako czynnik ograniczający bioróżnorodność i bezpieczeństwo ludności

Barbara Wojtasik – Uniwersytet Gdański

 

Wpływ zabiegu bioremediacji na stan sanitarny Zalewu Nowohuckiego

K. Lewicka-Rataj, K. Pikuła, M. Arciszewski, H. Kacprzyk, M. Łągiewka, T. Heese – Politechnika Koszalińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Ocena jakości wód Jeziora Strzeszyńskiego (Pojezierze Poznańskie, Poznań) na podstawie  fitoplanktonu w pierwszym roku po zaprzestaniu chemicznej inaktywacji fosforu

E. Szeląg-Wasielewska Elżbieta, W. Wasińska, K. Kowalczewska-Madura – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

17:00-17:20

Dyskusja

17:20-18:00

Sesja posterowa

 

Potencjał monitorowania wód powierzchniowych w czasie rzeczywistym w zarządzaniu zlewniowym

A. Chamerska, P. Jarosiewicz, K. Izydorczyk – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk UNESCO Łodź, Uniwersytet Łódzki

 

Analiza czynników prowadzących do eutrofizacji małych zbiorników miejskich na przykładzie stawów w Ogrodzie Botanicznym UMCS

M. Ziółek, K. Mięsiak-Wójcik, M. Kończak,
M. Pliżga, S. Chmiel
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 

Plany gospodarowania wodami – kwestie społeczne i instytucjonalne.

Doświadczenia Projektu LIFE Pilica

M. Kuzior, K. Izydorczyk, W. Frątczak    – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk UNESCO, Łódź

 

Zanieczyszczenie ścieków metalami ciężkimi jako zagrożenie dla wód rzeki Pilicy

D. Piwowarska, E. Kiedrzyńska, M. Kiedrzyński – Uniwersytet Łódzki

18:00-19:30

Prezentacja firm

20:00

Kolacja, spotkanie towarzyskie

 

 

 

         

15.06.2023 czwartek

8:0018.30

Sesja terenowa

 

 

Jeziora zalewowe na rzece Wdzie, Wdecki Park Krajobrazowy, Wlk. Kanał Brdy

 

 

Powstawanie i przekształcanie starorzeczy

A. Góralczyk, Z. Kołudzki, M. Wężyk,
M. Kaźmierczak, A. Góralczyk
– Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB

 

Działania związane z ochroną jezior realizowane w regionie wodnym Warty w kontekście II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z uwzględnieniem planowanych obszarów ochronnych

M. Misiewicz – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Poznań

 

Gospodarka rybacka i działania ochronne na akwenach administrowanych przez Wody Polskie na przykładzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

G. Filipiak, B. Nowak – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Poznań, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa

 

Zwiększanie małej retencji wody na terenach Lasów Państwowych, cele i działania

M. Jędrzejewski – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Ok. 18:30

Powrót do hotelu

 

18:30-19:45

Grupa robocza/panel

Prowadząca A. Ławniczak-Malińska

20.00

Kolacja

 16.06.2023 piątek

9:00-10:20

V Sesja referatowa

 

 

Termika wód w dawnych i współczesnych badaniach limnologicznych

W. Marszelewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

 

Wpływ zmian klimatycznych na przebieg sezonowej sukcesji ekosystemów jeziornych – przykładowy scenariusz

A. Mikulski, A. Bańkowska-Sobczak,
A. Pełechata , M. Wasilewicz
– Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 

Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne i jego potencjał w łagodzeniu skutków zmiany klimatu

 

A. Woźnica, J. Grudniewski, D. Absalon, W. Jarosz, M. Matysik, P. Ciaramella, J. Gąsior, B. Łozowski, E. Sierka

– Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

 

Techniczne i przyrodnicze aspekty odbudowy zasobów wodnych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego

B. Nowak – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Poznań

10.20-11.35

Przerwa

 

11:35-12:55

VI Sesja referatowa

 

 

Odnowa wód płynących – sposoby i uwarunkowania

R. Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński

 

Optymalizacja Ekohydrologicznych Rozwiązań Bliskich Naturze w oparciu o sezonową i przestrzenną zmienność występowania fosforu w małych systemach rzecznych

P. Jarosiewicz, A. Chamerska, K. Izydorczyk, M. Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki  

 

Długopolski odcinek Czarnego Dunajca – jedna rzeka, dwa rodzaje koryt

K. Plesiński, K. Miraj – Uniwersytet Rolniczy, Kraków,  Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

 

Odtworzenie tarliska dla pstrągów potokowych (Salmo trutta) w korycie rzeki Mozgawa w Piotrkowicach – aspekty hydrodynamiczne, granulometryczne i ichtiofaunistyczne

M. Bień, K. Plesiński – Uniwersytet Rolniczy, Kraków, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach

12.55-13:10

Przerwa

 

13:10-14:30

VI Sesja referatowa

 

 

 

Wpływ koagulantów żelazowych na wzrost makrofitów podwodnych

J. Rosińska, M. Rybak, E. Puche, M. A. Rodrigo – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,

University of Valencia, Walencja, Hiszpania

 

Fitoremediacja jako obiecująca technologia wykorzystania makrofitów do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków

T. Nyzhnyk, E. Kiedrzyńska, M. Kiedrzyński – Instytut Fizjologii Roślin i Genetyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź

 

Inwazyjne gatunki obce makrofitów występujące w wodach śródlądowych w warunkach Polski

Ł. Bryl – Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., Poznań

 

Ekohydrologiczna analiza antropogenicznego zanieczyszczenia wód i ścieków w zlewni Morza Bałtyckiego i zlewni Pilicy

E. Kiedrzyńska, M. Kiedrzyński, M. Harnisz, D. Piwowarska, M. Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

14:30-14:45

Dyskusja, zakończenie konferencji

 

 

Patronat medialny:

dofinansowanie
[x]