XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„OCHRONA I REKULTYWACJA JEZIOR”

Grudziądz 12-14 czerwca 2019 r.

PROGRAM

12.06.2019 środa

10:00 Powitanie gości i otwarcie Konferencji
10:10-10:50 I Sesja referatowa
Rekultywacja jezior – sukcesy i błędy podsumowanie doświadczeń R. Wiśniewski Profesor emeritus Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10:50-11:20 Przerwa  
11:20-13:00 II Sesja referatowa  
11:20-11:40 Ocena potencjału ekologicznego: poszukiwanie konstruktywnych podejść A.A. Protasov, A. A. Silaeva, T.N NovoselovaInstytut Hydrobiologii, Ukraińska Narodowa Akademia Nauk, Kijów
11:40-12:00 (Nie)umocowanie formalno-prawne rekultywacji jezior w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy A. Kolada, A. Pasztaleniec, S. Kutyła, A. Bielczyńska – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
12:00-12:20 Zastosowanie technologii i preparatu CYANOXIDE do kontroli zakwitów sinic w jeziorach i na kąpieliskach R. J. Chróst – Uniwersytet Warszawski
12:20-12:40 Innowacyjne kierunki zagospodarowania osadów jezior i zbiorników zaporowych K. Pikuła, T. Heese, M. Szelagowska – Politechnika Koszalińska
12:40-13:00 Wysokowydajna metoda natleniania głębokowodnych stref jezior z wykorzystaniem energii słonecznej J. Ławniczak – PPUH Proxima Sp. z o.o.
13:00-13:15 Przerwa
13:15-14.55 III Sesja referatowa  
13:15-13:35 Analiza możliwości rekultywacji zbiornika rożnowskiego – ocena ilości i jakości zgromadzonych osadów M. Tarnawski, A. Baran, T. Koniarz, M. Szara – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
13:35-13:55 Analiza przyczynowo-skutkowa złego stanu wód zbiorników zaporowych na przykładzie wybranych zbiorników Śląskiego Pojezierza Antropogenicznego A. Woźnica, B. Łozowski, A. Pasierbiński, W. Jarosz, A. Siudy, M. Libera, D. Absalon – Uniwersytet Śląski w Katowicach
13:55-14:15 Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wody i osadów dennych jeziora Karczemnego w latach 2017-2018, położonego na terenie miasta Kartuzy K. Galer-Tatarowicz, G. Dembska – Instytut Morski w Gdańsku
14:15-14:35 Zanieczyszczenie wód i osadów dennych Jeziora Glinnowieckiego  (poligon Biedrusko k. Poznania) R. Dondajewska, A. Budzyńska, M. Rybak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14:35-14:55 Technologie ograniczenia biodostępnego fosforu w osadach jezior – praktyczne zastosowania T. Heese, K. Pikuła, M. Szelągowska, K. Lewicka-Rataj – Politechnika Koszalińska,
A. Wilczak
– Aqua Revita, A. StaniszewskiBiopro Sp. z o.o.
14.55-15.15 Dyskusja
15:15-16:00 Przerwa obiadowa
16:00-17:40 IV Sesja referatowa  
16:00-16:20 Jakość wód oraz zasilanie wewnętrzne z osadów dennych w rekultywowanym Jeziorze Strzeszyńskim R. Gołdyn, K. Kowalczewska-Madura, E. Szeląg-Wasielewska, R. Dondajewska, W. Romanowicz-Brzozowska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
16:20-16:40 Rekultywacja Jeziora Raczyńskiego – wstępne efekty wprowadzenia działań ochronnych i rekultywacyjnych K. Kowalczewska-Madura, N. Kuczyńska-Kippen, A. Kozak, R. Dondajewska, R. Gołdyn – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
16:40-17:00 Koncepcja autonomicznej rewitalizacji zbiornika wodnego na przykładzie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie R. Goral, A. Sołdaj – SOLTECH Andrzej Sołdaj
17:00-17:20 Wpływ charakteru użytkowania zlewni na wybrane miary stanu jakości wód jezior Pomorza Zachodniego Ł. Sługocki, R. Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński
17:20-17:40 Modele matematyczne ekosystemów zbiorników wodnych i ich zlewni jako narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskiem – przykłady zastosowań B. Łozowski, D. Absalon, A. WoźnicaUniwersytet Śląski w Katowicach, R. Ulańczyk, A. Kolada – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
17:40-18:20 Dyskusja
20:00 Kolacja, spotkanie towarzyskie
   

13.06.2019 czwartek

8:0018.30 Sesja terenowa
10.00-11.00 Reintrodukcja królewskiej ryby – przywracanie jesiotra zlewni Morza Bałtyckiego Zakład Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca
11.00-12.30 Bioróżnorodność Pojezierza Brodnickiego Miętowy Gaj – ośrodek edukacji ekologicznej

Biomanipulacja rybami jako element zabiegów rekultywacyjnych

Brodnicki Park Krajobrazowy

 

Tomasz Kakareko – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:30-14:30 Brodnica – historia i zabytki
14.30-15:30 Obiad
17.00-18.00 Grudziądz – zwiedzanie historycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków MWiO Sp. z o.o.
Ok. 18:30 Powrót do hotelu
20.00 Kolacja

14.06.2019 piątek

9:00-10:20 V Sesja referatowa  
9:00-9:20 Trwałe i nieinwazyjne usuwanie fosforu z wód powierzchniowych – założenia, możliwości i ograniczenia techniczne oraz skuteczność metody A. Bańkowska-Sobczak – SGGW Warszawa, G. Brenk, J. Idźkowski, Ł. Kozłowicz – APRS Sp. z o.o., D. Burska, D. Pryputniewicz-Flis – Uniwersytet Gdański, J. M. Kupiec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, S. Powałowski – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, T. Woszczyk Mikronatura Środowisko Sp. z o.o
9:20-9:40 Możliwości wykorzystania wód dopływów powierzchniowych do natleniania jezior przepływowych M. Łopata, R. Tandyrak, R. Augustyniak, J. Grochowska, K. Parszuto, A. Płachta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9:40-10:00 Zlewniowy aspekt ochrony jezior – problem planowania granic obszarów chronionych i stref buforowych na potrzeby dokumentów planistycznych D. Lisek, M. Gąbka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
10:00-10:20 Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nowe działanie dla zapewnienia dobrego stanu wód A. Pasztaleniec, A. Kolada, S. Kutyła, A. Bielczyńska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, A. Hobot Pectore-Eco Sp. z o.o., Gliwice
10.20-11.00 Przerwa kawowa, sesja posterowa
Potencjał troficzny wód opadowych w obszarze miejskim Lublina M. Ziółek, S. ChmielUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wpływ właściwości sorpcyjnych na wymywalność pierwiastków śladowych w osadach dennych zbiornika Rożnów A. Baran, M. Tarnawski, M. Szara, T. Koniarz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Gatunki obce w ichtiofaunie jezior estuariowych Ujścia Wisły T. Kuczyński – Instytut Morski w Gdańsku
  Fitotoksyczność oraz mobilność pierwiastków śladowych w mieszaninach sporządzonych na bazie osadów dennych M. Szara, A. Baran, M. Tarnawski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
11:00-12:00 VI Sesja referatowa  
11:00-11:20 Zbiorniki wodne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) szansą na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu D. Absalon, M. Matysik, A. Woźnica, B. Łozowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
11:20-11:40 Ochrona i rekultywacja jezior, jako element edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych – doświadczenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku R. Wąs – Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
11:40-12:00 Zintegrowane wyspy makrofitowe wykorzystywane w rekultywacji zbiorników wodnych na przykładzie Małego Blankusza w miejscowości Świecie Łukasz Bryl – PROTE Technologie dla środowiska Sp. z o.o.
12:00-13:00 Dyskusja, zakończenie konferencji

 

 

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]