Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru
prosimy o:
– przesłanie streszczenia (do 300 słów) w formie elektronicznej (*.doc, *.docx) do
dnia 30.12.2018 r. na adres sekretariatu konferencji.
– o zakwalifikowaniu referatu autorzy zostaną powiadomieni droga mailowa do
15.01.2019 r. wraz z informacja o sposobie jego przygotowania do publikacji
(dostępna także na www.ochronajezior.pl).
– ostateczna wersje referatu w formie wydruku i wersji elektronicznej, po zakwalifikowaniu należy przesłać na adres sekretariatu konferencji do dnia 30.03.2019 r.
Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w recenzowanym
wydawnictwie monograficznym ze stosowna punktacja.

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]