Wnioski z VII Konferencji „Ochrona i rekultywacja jezior”

 1. Należy zdefiniować czy rekultywacja jeziora jest kompleksową poprawą stanu ekosystemu czy jest tylko „leczeniem” pojedynczych objawów? Ponieważ każde działanie rekultywacyjne zmienia ekosystem, należy sobie zadać podstawowe pytanie jakich skutków oczekuje się od rekultywacji.
 2. Wśród uczestników ostatnich konferencji zauważono przewagę hydrobiologów – świadczyć to może o zbyt małej współpracy między naukowcami a inżynierami jeśli chodzi o wykorzystanie metod rekultywacyjnych. Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji inżynierów, projektantów i wykonawców poszerzy pole do dyskusji.
 3. Ramowa Dyrektywa Wodna daje pewne ograniczenia co do przeprowadzania rekultywacji. Przede wszystkim zastrzega, że w rekultywowanym zbiorniku należy zachować równowagę biologiczną.
  Z inżynierskiego – wykonawczego punktu widzenia należy wypracować system wskaźników, według których będzie można łatwo określić jakie są spodziewane efekty rekultywacji. Dzięki temu dużo łatwiej będzie można wskazać zamawiającemu co
  w danym przypadku można w jeziorze zastosować, jakie poniesie koszty. Uwzględniając oczywiście przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 4. Uczestnicy Konferencji postulowali aby wszelkie działania dotyczące jezior wykonywać uwzględniając wszystkie aspekty ochrony i najlepiej na etapie zapobiegania a nie działań ratujących. Bardzo istotna jest kompleksowa praca w całej zlewni danego zbiornika. Aby prawidłowo zaplanować te działania należy dla danego zbiornika powołać zespół skupiający wszystkich użytkowników tego zbiornika, tak aby każdy miał szanse zadbać
  o to co dla niego istotne.
 5. Podjęto również temat projektów rekultywacyjnych przedstawianych na minionych konferencjach. Zaproponowano, aby zaprosić autorów tych projektów, aby przedstawili rezultaty swoich działań, opowiedzieli o skutkach i efektach poszczególnych projektów. Być może należy zebrać te informacje w odrębny zeszyt.
 6. Postulowano również aby w kolejnej edycji konferencji w jej programie znalazły się praktyczne warsztaty, na przykład jak prawidłowo obliczyć dawkę odczynnika do zaaplikowania?
 7. W pracy nad materiałami do przyszłej konferencji pomyśleć nad elektroniczną wersją prezentacji, przedstawianych podczas obrad, zamieszczaną na stronie internetowej Konferencji?
 8. Utrzymać organizację konferencji w cyklu trzyletnim. Kolejna edycja w roku 2013.

Patronat medialny:

dofinansowanie
[x]