WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW:

Układ nadsyłanych prac powinien być następujący:

 • tytuł (w języku polskim i angielskim)
 • autor
 • streszczenie (w języku polskim i angielskim)
 • tekst główny
 • literatura cytowana
 • spis literatury cytowanej
 • objaśnienia rycin i tabel (w języku polskim i angielskim)
 • ryciny (czarno-białe)
 • tabele
 • Tytuł w języku polskim i angielskim
 • Autor – imię i nazwisko lub zakład, katedra, instytut, uczelnia
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim o długości do 300 słów. Streszczenie powinno zwięźle informować o treści pracy bez konieczności sięgania do jej zasadniczego tekstu.
 • Tekst główny:
  • Tekst referatu – maksymalnie 10 stron formatu A4 tekstu (1800 znaków na stronę) wraz z rycinami i tabelami.
  • Tekst należy przygotować w formie pliku (tekst.doc) W tekście należy stosować:
   • czcionkę Times New Roman CE, rozmiar 12,
   • normalne odstępy między wyrazami,
   • normalne odstępy między liniami (1,5 wiersza),
   • marginesy lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm od krawędzi,
   • na stronie nie może być więcej niż 30 wierszy,
   • znaki graficzne: wytłuszczenie, kursywa, podkreślenie,
   • indeks górny (np. 0C, dm3), indeks dolny (np. K1, ne).
  • W tekście nie należy stosować:
   • justowania,
   • twardych przeniesień,
   • łamania na kolumny,
   • wstawiania ramek.
  • W tekście należy stosować hierarchiczny układ rozdziałów i ich numeracji według podanego niżej wzoru: 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. itd.
  • Ilustracje zamieszczone w tekście obejmują ryciny i tabele. Należy je odpowiednio oznaczyć – Ryc., Tab.
   • Ryciny (czarno-białe) należy przygotować w jednym z programów graficznych w środowisku Windows o rozszerzeniach *.cdr, *.drw, *.ai, *.eps, *.gif, *.tif. W przypadku stosowania map bitowych preferowany format to *.tif. Należy dostarczyć bitmapy w rozdzielczości 305 dpi, w skali szarości (8-bit/pixel), lub czarno-białe (1-bit/pixel), w skali 1:1!. Każdy rysunek ma stanowić oddzielny plik o nazwie odpowiadającej numerowi rysunku, np. ryc1.cdr, ryc5.tif itp. Dopuszczalny maksymalny format rysunków – szerokość 125 mm, wysokość 190 mm. Do opisu rycin zaleca się stosowanie symboli oznaczonych kolejno liczbami, które objaśnione zostaną pod ryciną.
   • Tabele należy przygotować w edytorze Word przy użyciu komendy wstaw tabelę lub w formie arkusza kalkulacyjnego Excel. Tabela powinna być przygotowana jako oddzielny plik, o nazwie odpowiadającej numerowi tabeli, np. Tab1.doc, Tab5.xls itp. Dopuszczalna maksymalna szerokość tabeli 125 mm.

   Ryciny i tabele muszą być również wydrukowane.

 • Literatura cytowana Cytowanie w tekście należy zaznaczyć informacją o autorze i roku wydania pozycji (Kowalski, 2005) itd., która odpowiada ułożeniu literatury i materiałów cytowanych. Jeżeli w literaturze cytowanej jest więcej niż jedna pozycja tego samego autora z tego samego roku, należy je rozróżnić dodając do roku wydania kolejne małe litery alfabetu (Kowalski, 2005a) (Kowalski, 2005b). A następnie w spisie literatury pozycje te należy ułożyć według kolejności użycia w tekście, również do roku wydania dodając kolejne małe litery alfabetu. Cytując tekst artykułu internetowego należy podać autora i datę, jeśli autor nie został podany, należy wpisać pierwsze trzy słowa tytułu artykułu. W przypadku gdy nie podano daty publikacji artykułu, używa się skrótu nd. – nie datowane.
 • Spis literatury i materiałów cytowanych
  • pozycje literatury (również internetowej) należy zestawić zachowując w pierwszym rzędzie kolejność alfabetyczną, następnie kolejność zależną od ilości autorów, a na końcu kolejność chronologiczną,

  W spisie należy zachować następujący układ [nazwisko, pierwsza litera imienia], [rok publikacji], [tytuł], [wydawca], [miejsce wydania], [numer stron(y)].

  • książka Nazwisko autora, pierwsza litera imienia, rok publikacji, tytuł, wydawca, miejsce wydania, strony.
  • artykuł Nazwisko autora, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł publikacji, numer/seria, strony.
  • internet Nazwisko autora, rok publikacji, nazwa strony www, data dostępu do strony, adres URL
  • w przypadku cytowania tomów okolicznościowych należy podać nazwisko redaktora(ów) tomu i pełen tytuł tomu,
  • w przypadku powoływania się na materiały archiwalne należy podać miejsce ich przechowywania,
  • w przypadku powoływania się na materiały niepublikowane, należy podać tę informację przez dopisek niepublikowane.
 • Objaśnienia rycin i tabel należy umieścić na końcu pliku z tekstem (tekst.doc) lub jako oddzielny plik (objas.doc).
 • Ryciny – jako oddzielne pliki i w formie wydruku.
 • Tabele – jako oddzielne pliki i w formie wydruku.

Patronat medialny:

dofinansowanie
[x]